Chat replay unavailable

君に届け【ホロライブ/AZKi】#Shorts

7,659 views · Uploaded Nov 19, 2022 · Archived Nov 19, 2022

2,130 likes / -1 dislikes
楽曲:petrichor/AZKi 元動画:【#AZKi新ビジュアルお披露目】4th Anniversary Live "Pages" 活動4周年記念ライブ【ホロライブ/AZKi】(https://youtu.be/SrUT9pCLlcY) MV:https://youtu.be/IsTij69xLBc

Related videos

AZKiガチ恋距離、みんなどうかな??

AZKi Channel

1,480 views · Uploaded Nov 30, 2022 · Archived 10 months ago

『canopus』- AZKi #近距離カメラver【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

2,967 views · Uploaded Nov 22, 2022 · Archived 10 months ago

いつのCreating worldが好き??【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

3,240 views · Uploaded Dec 5, 2022 · Archived 9 months ago

歌ってて良かった!!!【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

6,528 views · Uploaded Nov 24, 2022 · Archived 10 months ago

ライブの裏側では??【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

2,994 views · Uploaded Nov 25, 2022 · Archived 10 months ago

命のような夢を見てるよ【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

9,053 views · Uploaded Nov 10, 2022 · Archived 10 months ago

のんびりと、 【ホロライブ/AZKi】#Shorts

AZKi Channel

23,579 views · Uploaded Nov 7, 2022 · Archived 10 months ago

Made with 🍝 by kitsune.